www.libel.co.il - טל: 053-710-52-30
ברוכים הבאים לאתר לשון הרע. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? פנו אלינו ונשמח לעזור! 

לשון הרע

הגנות לשון הרע

חוק איסור לשון הרע קובע מבחנים לשם קביעה האם פרסום מסוים עלה כדי לשון הרע. על פי החוק, על מנת להוכיח כי אכן עסקינן בלשון הרע, יש לעמוד בשני מבחנים מצטברים:
 • סעיף 1: דבר שפרסומו עלול לפגוע בעבודתו של אדם, להשפילו ולבזותו בעיני הבריות. הבחינה היא אובייקטיבית (מבחן האדם הסביר) כלומר האם אדם רגיל היה רואה את הדבר שפורסם כמשפיל או פוגע.
 • סעיף 2: מדובר בפרסום - בין אם בכתב, בעל פה, בצליל, בציור, בתמונה וכיוצא באלו - אשר הגיע לאדם נוסף מלבד לאדם אליו כוון האמור בפרסום.
האם בכל פעם שיש לשון הרע בפרסום כלשהו, נאסור עליו או נטיל בגינו סנקציות על מפרסמיו?

המחוקק לא חוקק את חוק איסור לשון הרע בתוך וואקום. הוא היה מודע לאפשרות כי ייתכנו פרסומים שלמרות שיש בהם לשון הרע והם צפויים לפגוע באדם, נעדיף שייוולדו לעולם וייוודעו לציבור בשל אינטרס ציבורי מסוים הגלום בהם. במקרה כזה, החוק יעניק הגנה לפרסום, במידה שהפרסום עונה לתנאים שמציב החוק לצורך כך (המצויים בפרק ג' לחוק). כך, ביד אחת החוק אוסר על פרסומים מסוימים בעת הצורך, וביד השנייה גם מתיר הפצתם של פרסומים כאלו כשהם משרתים מטרות מסוימות. כלומר, בחקיקת חוק זה, המחוקק איזן אפוא בין שתי זכויות יסוד חוקתיות (המוכרות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו) - חופש הביטוי והזכות לשם טוב. כך, לא בכל פעם שפרסום כלשהו מכיל לשון הרע פרסום ייפסל ויוטלו בגינו סנקציות. החוק קובע למעשה שורה של הגנות לשון הרע אשר נתבע בתביעות כגון דא יכול להציג כנגד טענות התביעה.

בחוק איסור לשון קבועות 3 הגנות עיקריות:
 1. סעיף 13 - פרסומים מותרים: החוק מונה רשימה של 11 פרסומים מותרים שלמרות שהם מכילים לשון הרע ויש בהם פוטנציאל פגיעה, הם לא ייפסלו ובעליהם לא יואשמו בהוצאת לשון הרע. במסגרת הגנה זו, אפשר תיאורטית שהפרסום יהיה שקרי לחלוטין או שנעשה בחוסר תום לב, ויקבל בכל זאת חסינות מהטלת אחריות. דוגמא בולטת לכך הינם דברים אשר נאמרים בין בעלי דין במסגרת הליך משפטי.
 2. סעיף 14 - הגנת אמת הפרסום (המכונה גם "אמת דיברתי"): יש להוכיח כי הדבר שפורסם היה אמת ויש עניין ציבורי בפרסומו של אותו מידע, מדובר לדוגמא במקרים בהם עיתונאי מפרסם דברים "קשים" אודות איש ציבור, והפרסום גורם לפגיעה בשמו הטוב של מושאו. במקרים אלה, ברור אפוא כי יש להתיר את הפרסום מחמת העניין הציבורי העומד מאחוריו, ועיקרון חופש הביטוי. במסגרת טענה כגון דא יש לעמוד במבחנים המצטברים הבאים:
  - להוכיח אמת פרסום, דהיינו שהפרסום היה דברי אמת במהותו. יודגש כי אפשר שבשוליו של הפרסום יהיו פרטים לא מדויקים - הדבר ייבחן ממקרה למקרה על פי הנסיבות הספציפיות העומדות על הפרק.
  - לראות את מידת העניין הציבורי במידע שבפרסום. גם העניין הציבורי הוא נושא שייבחן ממקרה למקרה והוא עניין של מדיניות משפטית.
 3. סעיף 15 - הגנת תום הלב: הגנה מרכזית שתחול אם הנתבע יוכיח כי הפרסום נעשה בתום לב באחת מהנסיבות המוגדרות ב-12 תתי הסעיפים (ביניהן: הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו של איש ציבור או בעל דין, הפרסום היה ביקורת על יצירת אומנות, הפרסום התייחס לישיבה או של תאגיד שלציבור יש עניין בו, הפרסום היה בשידור חי, הפרסום היה גינוי של פרסום קודם, פרסום של עצם עובדת הגשת תלונה לרשות מוסמכת במשטרה, הפרסום היה לצורך הגנה על המפרסם עצמו, המפרסם לא ידע על קיומו של הנפגע וכיוצא באלו).
  מהו תום הלב הנדרש? מצב נפשי מוסרי של יושר, צדק והוגנות - מי שפעל בתום לב הוא אדם שהאמין באמת ובתמים שמעשהו (היינו הפרסום) לא יפגע באדם אחר או בתאגיד.
חזקות תום הלב: החוק קובע 2 חזקות ביחס לתחולת הגנת תום הלב:

סעיף 16(א): אם הנתבע מוכיח שהפרסום היה סביר ובאחת מנסיבות סעיף 15, משמע שהוא פעל בתום לב, והטוען אחרת יצטרך להוכיח טענתו.
סעיף 16(ב): חזקה שהנתבע לא פעל בתום לב אם התובע יצליח להוכיח את אחת מהחלופות שלהלן:

- הפרסום אינו אמת והנתבע לא האמין שהוא אמת.
- הפרסום היה שקרי והנתבע לא נקט בכל האמצעים הסבירים לבדוק את אמיתותו.
- הנתבע התכוון לפגוע בנפגע במידה לא סבירה.

על מי הנטל להוכיח כי התקיימה אחת מההגנות?

הטענה לתחולתה של אחת מההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע ביחס לפרסום מסוים, צריכה להיות מועלית ע"י הנתבע בכתב הגנתו. ביהמ"ש לא יעלה טענה זו מיוזמתו אם לא נטענה כלל ע"י הנתבע. הסיבה לכך פשוטה: שיטת המשפט בישראל היא שיטה אדברסרית (לא אינקוויזיטורית) שבה השופט הוא צד פסיבי ומכריע אך ורק על בסיס העובדות שהוצבו בפניו, הוא לא מעלה תזה כלשהי שלא העלה אחד הצדדים. כמו כן, חשוב לציין שאם צד כלשהו פספס את הזדמנותו להעלות טענה מסוימת, היא לא תישמע מאוחר יותר. נתבעתי בלשון הרע, מה עליי לעשות? מומלץ למנות עורך דין הבקי בדיני לשון הרע, כדי שיבחן את האפשרות לטעון כי התקיימה אחת מההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע. 

דרג עד כמה מדריך משפטי זה סייע לך 2.03 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 35)

לשאלות בנושא
מלא/י פרטיך כאן
( הפניה ללא התחייבות)

לשון הרע זוטי דברים – באילו מקרים ניתן להשתמש בהגנת זוטי דברים?
סעיף 34יז לחוק העונשין קובע כי זוטי דברים היא הגנה העומדת לנאשם במשפט פלילי. על פי סעיף זה אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה, אם לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי, אין למעשה ערך משמעותי.  הגנת זוטי דברים עומדת לנתבע גם במשפט אזרחי, לפי סעיף 4...
לשון הרע סעיף 15 - מה משמעות הסעיף?
הגנת תום לב מונה מספר נסיבות אשר בהן התבטאות כלשון הרע לא תשמש עילה לתביעה. זאת כאשר המפרסם לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיומו של האדם שנפגע מדבריו, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע. ניתן להשתמש בהגנת סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע בהתקיים שני תנאים...
לשון הרע סעיף 14 - מה משמעות החוק?
סעיף 14 לחוק לשון הרע עוסק בהגנת אמת הפרסום המכונה הגנת אמת דיברתי, וקובע כי במשפט פלילי או אזרחי, בפני הנתבע בתביעת לשון הרע, עומדת הגנה טובה כאשר בדבר שפורסם היה אמת והיה בו עניין ציבורי. סעיף 14 קובע כי לא ניתן לשלול הגנת אמת בפרסום כאשר לא הוכחה אמיתות בפרט לוואי...
14
לשון הרע סעיף 13 - מה אומר החוק?
חוק איסור לשון הרע, מגדיר מהי לשון הרע ואוסר על השימוש בה. החוק מאזן בין חופש הביטוי והעיתונות לבין הזכות לכבוד ולשם טוב, וקובע כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בציבור או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג בידי אחרים, לבזות אדם בשל מעשיו, התנהגותו או תכונות...
פרסום מותר למרות לשון הרע
חוק איסור לשון הרע קובע שפרסום שיש בו לשון הרע (דבר שפרסומו יכול לפגוע באדם) הוא אסור, גם אם האמור בו אמת הוא. עם זאת, חשוב לדעת כי לא מדובר באיסור גורף וכמובן ייתכנו מקרים בהם פרסום שביכולתו לפגוע באדם יאושר לפרסום. סעיף 13 לחוק שלעיל קובע בתת סעיפיו רשימת פרסומים...
קראו עוד
אמת דיברתי
חוק איסור לשון הרע קובע הגנה רחבה על שמו הטוב של אדם מפני פגיעה בו על ידי הוצאת דיבתו. סעיף 1 לחוק מגדיר לשון הרע כדבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע באדם או בתאגיד. בשל הבנת המחוקק, כי לא ניתן להגן על הזכות לשם טוב באופן מוחלט היות ולעיתים היא עומדת בסתירה מול זכות...
קראו עוד
הגנת תום הלב בתביעות לשון הרע
נתבעים אשר הוגשה כנגדם תביעה בגין לשון הרע מציגים על פי רוב טענות הגנה שונות. מדובר בהגנה אשר מבוססת על עקרונות חופש הביטוי והגורסת כי ישנם פרסומים אשר יש להתירם, גם במחיר של פגיעה אפשרית בשמו הטוב של פלוני. בין הגנות לשון הרע נמצאת גם הגנת תום הלב. הגנת זו מופיעה...
קראו עוד
הגנת אמת בפרסום
הגנת אמת הפרסום, המוכרת גם כהגנת ה"אמת דיברתי", הינה הגנת לשון הרע המופיעה בסעיף 14 לחוק איסור לשון הרע. לפי הגנה זו, פרסום כלשהו יכול להיות מוגן מכוח החוק וזאת למרות שהייתה בו לשון הרע. כלומר, הפרסום פגע באדם אך הוא אמיתי והיה בו עניין לציבור. יתרה מזאת, אפילו אם הפרסום...
קראו עוד